วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MATH -3c เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MATH -3c เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
       รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MATH -3c เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่4.00-4.80 ซึ่งส่วนใหญ่มีความเหมาะมอยู่ในระดับมาก โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบMATH-3C มีองค์ประกอบสำคัญ7ประการ คือ การกระตุ้นความสนใจ การเรียนรู้แบบปฎิบัติการ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การผสานเป็นหนึ่งเดียวของศรีษะคือสมอง หัวใจ และ มือ การเล่นสรรค์สร้าง การเรียนรู้โดยสร้างองค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ และประกอบด้วยกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้4ขั้นคือ 1.การกระตุ้นใคร่รู้ 2.การตัดสินใจเลือกเล่น 3.การเล่น 4.การนำเสนอผลงาน

     จากผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบMATH-3C เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาทักษะพื้นฐานางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ครั้งที่16

ครั้งที่16  

                                    แผนการสอน หน่วยต้นไม้

วันอังคาร

-ชนิดของต้นไม้

สาระการเรียนรู้= ต้นไม้ยืนต้น  ต้นไม้ล้มลุก
บูรณาการมาตรฐาน


-เปรียบเทียบและจำแนกแยกแยะชนิดของต้นไม้ได้


กิจกรรมการเรียน

-ครูนำเด็กเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้คำถามเกี่ยวกับชนิดของต้นไม้ เช่น ที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้อะไนบ้างคะ และต้นไม้เหล่านั้นเป็นต้นไม้ชนิดไหน

-ให้เด็กดูต้นไม้แบบจริง ชนิดไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก

-ทำตารางเปรียบเทียบชนิดของต้นไม้ทั้งสองชนิด ครูและเด็กร่วมกันบอกรายละเอียดชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างและเหมือนกัน และร่วมกันสรุป

              ต้นมะขาม (ต้นไม้ยืนต้น)               ผักชี(ต้นไม้ล้มลุก)


ครั้งที่15

ครั้งที่15

                                                                               14 กุมภาพันธ์ 2556

                                                 บันทึกการเรียน

อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ขวดน้ำส่วนตัว" ที่จัดอยู่ลานแดงในมหา'ลัย
โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นและส่งเสริมให้คนหันมาใช้ขวดน้ำส่วนตัวไว้พกพากันมากขึ้น นอกจากช่วยลดขยะพลาสติกแล้วยังทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกินในแต่ละวันด้วย แล้วยังรวมไปถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนับสนุนมาก
หลังจากนั้นพอมีเวลาเหลืออาจารย์ก็เข้าสอนตามปกติ  โดยให้ดูตัวอย่างการเตรียมสื่อที่จะสอน การจัดหาสื่อที่จะสอดคล้องกับแนวการสอน 
*เนื่องจากจะสอบปลายภาคแล้ว ยังเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ออกไปสอนหน่วยที่เตรียมไว้ อาจารย์จึงมอบหมายให้เขียนแผนการสอนและรายละเอียดลงในบล๊อกของตนเอง
   

ครั้งที่14

ครั้งที่14

 

                                                                            7 กุมภาพันธ์ 2556

 

                                       บันทึกการเรียนการสอน


วันนี้กลุ่มของดิฉันออกไปสอนหน้าชั้นเรียน รายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

-หน่วย ต้นไม้

 

วันจันทร์:   สอนเรื่องชนิดของต้นไม้โดย แบ่งต้นไม้เป็น2ชนิดได้แก่ ต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้ล้มลุก

วันอังคาร:  รื่องลักษณะของต้นไม้ ต้นไม้ยืนต้นมีพื้นผิวขรุขระ มีสีน้ำตาลและสีดำ มีลักษณะลำต้นเป็นกิ่งเป็นก้านแตกออกไปมีรากแข็งใหญ่ส่วนต้นไม้ล้มลุกมีพื้นผิวเรียบ มีสีน้ำตาลและสีดำมีลำต้นเตี้ยมีรากฝอย

วันพุธ:  ส่วนประกอบและหน้าที่ของต้นไม้

ลำต้น -มีหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอกเพื่อรับแสงแดดในการปรุงอาหารมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของลำต้นมีหน้าที่พิเศษคือสะสมอาหารและขยายพันธุ์
ใบ -มีหน้าที่สร้างอาหารให้พืชด้วยการสังเคราะห์แสงแต่เพื่อให้เด็กอนุบาลเข้าใจต้องเรียกว่าปรุงอาหาร
-หายใจ
-คายน้ำ
-ดักแมลง
ราก -มีหน้าที่ยึดลำต้นและดูดซึมอาหาร
กิ่ง-ก้าน -มีหน้าที่ชูดอกและใบ

วันพฤหัสบดี: เรื่องประโยชน์ของต้นไม้ >ให้ร่มเงา>เป็นแนวป้องกันลมพายุ
>เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์>ให้ความสดชื่น

วันศุกร์: สอนเรื่องอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ >เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

>พิษจากต้นไม้ที่ทำให้เกิดผื่นคัน >ยางจากต้นไม้ >ต้นไม้ที่มีหนาม
ครั้งที่13

ครั้งที่31

                                                                                  31 มกราคม 2556

                                                บันทึกการเรียน

     อาจารย์ให้นักศึกษาที่จับลำดับได้อันดับแรกออกไปฝึกสอน 5วัน รายละเอียดที่เพื่อนสอนมีดังนี้


-หน่วยดิน

วันจันทร์:สอนเรื่องชนิดของดินเพื่อนนำเอาตัวอย่างดินมาลองให้จับและช่วยกันตอบว่าเรารู้จักดินชนิดอะไรบ้าง

วันอังคาร: สอนเรื่องลักษณะของดิน เพื่อนถามว่ารู้จักดินกี่ชนิดชนิดใดบ้างพวกเราก็ช่วยกันตอบและเพื่อนก็นำ ตัวอย่างดินที่เตรียมมาให้ลองจับแล้วเพื่อนก็ถามต่อว่าดินมีสีอะไรบ้าง เนื้อดินมีลักษณะอย่างไรบ้าง

วันพุธ: สอนเรื่องสิ่งที่อยู่ใน ดินเพื่อนก็ถามว่ามีอะไรอาศัยอยู่ในดินบ้างคะ พวกเราก็ตอบว่า หนอน  เปลือกไม้ ไส้เดือน กิ้งกือ เป็นต้น และเพื่อนก็ได้ถามต่อว่าสิ่งใดมีชีวิตและไม่มีชีวิต

วันพฤหัสบดี:  สอนเรื่องประโยชน์ของดิน เพื่อนถามว่าดินสามารถทำประโยชน์ใดได้บ้าง เราช่วยกันตอบว่าปลูกต้นไม้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ สร้างบ้านทำที่อยู่อาศัย เป็นต้น

วันศุกร์: สอนเรื่องอันตรายที่เกิด จากดินเพื่อนถามว่าอันตรายใดบ้างที่เกิดจากดินเราก็ช่วยกันตอบว่าพยาธิเมื่อ เราไม่สวมรองเท้าเวลาเดินบนดินจะทำให้พยาธิตัวขอเข้าสู่ร่างกาย

ครั้งที่12

ครั้งที่12

                                                                                17 มกราคม 2556
                                         บันทึกการเรียนการสอน 


อาจารย์สอนในเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ของ สสวท มี

-จำนวนและกรดำเนินการ

-การวัด

-เรขาคณิต

-พีชคณิต

-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

-ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

*เทคนิคการเลือกหน่วยที่จะนำมาสอนเด็กปฐมวัย

-เรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก

-มีประโยชน์ต่อเด็ก

-เสริมพัฒนาการ

-เข้าใจง่าย

-มีความสำคัญกับเด็ก

-มีผลกระทบกับเด็ก

ครั้งที่11

ครั้งที่11 

                                                                                          10 มกราคม 2556

                                                บันทึกการเรียนการสอน

อาจารย์สอนในเนื้อหาสาระต่อไปนี้

-จำนวนและการดำเนินการ

-การวัด

-เรขาคณิต

-พีชคณิต

-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

-ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

*อาจารย์ให้นำ Mind Mapping ที่แตกความคิดสัปดาห์ที่แล้วออกมาแยกเป็นสาระการเรียนรู้5วัน